Quyết định Bổ nhiệm Trưởng Ban Tư vấn và Phản biện chính sách

HỘI CÁC NHÀ QUẢN TRỊ
DOANH NGHIỆP VIỆT NAM
———————–
Số: 58.13/QĐ.VACD 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  

Hà Nội, ngày 28  tháng  11  năm 2013

QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH

HỘI CÁC NHÀ QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

(Về việc: Bổ nhiệm Trưởng Ban Tư vấn và Phản biện chính sách)

CHỦ TỊCH HỘI CÁC NHÀ QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP VIỆT NAM– Căn cứ Quyết định thành lập Hội Các nhà quản trị doanh nghiệp Việt Nam số 745/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ ngày 04 tháng 7 năm 2007;

– Căn cứ vào Điều lệ Hội Các nhà quản trị doanh nghiệp Việt Nam;

– Căn cứ Quyết định thành lập Ban Tư vấn và Phản biện chính sách số 56.13/QĐ.VACD ngày 28  tháng 12  năm 2013;

– Căn cứ yêu cầu công tác và khả năng Cán bộ;

Theo đề nghị của Tổng thư ký Hội Các nhà quản trị doanh nghiệp Việt Nam;

QUYẾT ĐỊNH

 Điều 1: Bổ nhiệm Luật gia Vũ Xuân Tiền

               Sinh ngày: 22 tháng 12 năm 1953

               Quốc tịch: Việt Nam

               Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số nhà 107, Tổ 57 Phố Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, Tp Hà Nội.

               Số CMTND: 010.208.129 do Công an Thành phố Hà Nội cấp ngày 02 tháng 12 năm 2003

               Hiện là: Ủy viên Ban Thường vụ, ủy viên Ban Chấp hành Hội Các nhà quản trị doanh nghiệp Việt Nam

               Giữ chức vụ: Trưởng Ban Tư vấn và Phản biện chính sách thuộc Hội Các nhà quản trị doanh nghiệp Việt Nam.

Điều 2: Luật gia Vũ Xuân Tiền có trách nhiệm quản lý, điều hành mọi hoạt động của Ban Tư vấn và Phản biện chính sách theo Quy chế hoạt động của Ban đã được Hội phê duyệt và tuân thủ quy định của Pháp luật và Điều lệ của Hội.

Điều 3: Các Ông/Bà Tổng thư ký, Văn phòng Hội, Ban Tư vấn và Phản biện chính sách và Luật gia Vũ Xuân Tiền có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4:  Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi gửi:                               
Như điều 3;
Ban Chấp hành Hội;
Lưu VP Hội.
T/M BAN THƯỜNG VỤ
HỘI CÁC NHÀ QUẢN TRỊ DNVN