Giới thiệu

Một nền quản trị tốt phải dựa trên một thể chế minh bạch, trong đó quyền, quyền lợi, trách nhiệm, mối quan hệ của các chủ thể liên quan đến quá trình vận hành của doanh nghiệp được xác lập rõ ràng, một thể chế đủ chặt chẽ để kiểm soát và ứng phó với các rủi ro, một thể chế đủ linh hoạt để quản trị sự thay đổi, một thể chế trong đó quyền lợi của các cổ đông được đảm bảo, bảo vệ, từng thành viên được chăm lo, được tự do sáng tạo, góp được nhiều vật chất về tinh thần cho doanh nghiệp

Hội Các nhà quản trị doanh nghiệp Việt Nam (sau đây gọi tắt là Hội) là tổ chức xã hội – nghề nghiệp tự nguyện của các nhà quản trị doanh nghiệp và các cá nhân, tổ chức Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực quản trị doanh nghiệp.

Mục đích hoạt động của Hội nhằm xây dựng và phát triển hệ thống chuẩn mực và nguyên tắc quản trị doanh nghiệp ở Việt Nam, phù hợp với thông lệ quốc tế; xây dựng đội ngũ các nhà quản trị; nâng cao năng lực quản trị, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp; tạo diễn đàn chia sẻ các kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm trong nước và quốc tế về quản trị doanh nghiệp; bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng và hợp pháp của các doanh nghiệp; đề xuất với Nhà nước ban hành các chính sách liên quan đến quản trị, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý doanh nghiệp.

Sứ mệnh

  • Xây dựng và phát triển hệ thống chuẩn mực và nguyên tắc quản trị doanh nghiệp ở Việt Nam, phù hợp với thông lệ quốc tế, góp phần nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản  trị doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh hội nhập.
  • Tổng kết, cập nhật, tạo diễn đàn chia sẻ các kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm trong nước và quốc tế về quản trị doanh nghiệp. Từng bước hình thành một đội ngũ quản trị viên cao cấp, có đủ phẩm chất và trình độ đại diện cho các chủ sở hữu  trong các doanh nghiệp và trong các tổ chức kinh tế.
  • Bảo vệ các quyền, lợi ích chính đáng và hợp pháp của các doanh nghiệp.  Đảm bảo hài hòa lợi ích của các cổ đông, lợi ích của người lao động, lợi ích của xã hội và của Nhà nước. Góp phần tạo dựng môi trường phát triển bền vững cho từng doanh nghiệp nói riêng và cho đất nước nói chung.
  • Đề xuất với Đảng và Nhà nước ban hành chính sách liên quan đến các vấn đề về quản trị doanh nghiệp để góp phần nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý Nhà nước, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và của nền kinh tế.
  • Giao lưu, phát triển quan hệ hợp tác, chia sẻ cơ hội giữa các nhà quản trị doanh nghiệp Việt Nam với nhau và với các nhà quản trị doanh nghiệp quốc tế.

Vì những mục đích đó VACD ra đời với sứ mệnh xây dựng một nền quản trị tốt hơn cho mỗi thành viên và cho cộng đồng doanh nghiệp.